<
آقای امید انوشه، مدرس سنتور
<
آقای حمید مزیدی، مدرس گیتار
<
آقای مهدی انتظاری، مدرس آواز سنتی
<
آقای علیرضا سهیلی زاده، مدرس نی
<
خانوم لیدا فارسی، مدرس موسیقی کودک
<
آقای امیر احمدی، مدرس پیانو و کیبورد
<
آقای حامد نصیری زاده، مدرس آواز کلاسیک و سلفژ
<
آقای محمد نصیری زاده، مدرس دف
<
آقای ایمان دوست حسینی، مدرس تنبک
<
آقای میثم ثقفی، مدرس تار و سه تار
<
آقای محسن کریمی، مدرس ویولن و کمانچه
<
آقای مصطفی امیدی، مدرس تمبک
<
آقای محمد شرعیاتی، مدرس ویولن ایرانی
<
آقای علیرضا رستگار، مدرس عود
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
Bootstrap Slider

برنامه کلاسی

نام ساز
 نام استاد
 روز کلاس
           سنتور        
  آقای امید انوشه
 شنبه ،یک شنبه ،دوشنبه،  سه شنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 22.
     گیتار
 آقای حمید مزیدی 
 یک شنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 22.
ویولن _ کمانچه 
آقای محسن کریمی 
 یک شنبه ساعت 16 الی 22.
 تار _
سه تار
 آقای میثم ثقفی
  دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 22. 
 آواز
 آقای مهدی انتظاری
 دوشنبه
ساعت 16 الی 22.
 دف
آقای محمد نصیری زاده
 یک شنبه : ساعت 16 الی 22.
پنج شنبه: 16 الی 18.
 تنبک
آقای ایمان دوست حسینی
 دوشنبه
ساعت 16 الی 22.
پیانو-
کیبورد
 آقای امیر احمدی
آقای علیرضا عابدیان
شنبه و سه شنبه
ساعت 16 الی 22.
سلفژ و آوازکلاسیک
آقای حامد نصیری زاده
 پنجشنبه 
ساعت 16 الی 22.

 موسیقی کودک

خانم لیدا فارسی

 شنبه :ساعت 16 الی 22.